Služby

Podľa Zákona o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona o živnostenskom podnikaní – Zákon 448/2008 Z. z. sa v dennom stacionári poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 tohto zákona a je odkázaná na sociálnu službu v zariadení len na určitý čas počas dňa.

V dennom stacionári sa poskytuje: 
1. pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby;  
2. sociálne poradenstvo; 

Sociálne poradenstvo je odborná činnosť zameraná na pomoc fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii. Sociálne poradenstvo sa vykonáva na úrovni základného sociálneho poradenstva a špecializovaného sociálneho poradenstva. Základné sociálne poradenstvo je posúdenie povahy problému fyzickej osoby, rodiny alebo komunity, poskytnutie základných informácií o možnostiach riešenia problému a podľa potreby aj odporúčanie a sprostredkovanie ďalšej odbornej pomoci. Základné sociálne poradenstvo je súčasťou každej sociálnej služby poskytovanej podľa tohto zákona. Ako uvádza zákon v dennom stacionári sa poskytuje sociálne poradenstvo aj rodine alebo inej fyzickej osobe, ktorá zabezpečuje pomoc fyzickej osobe v domácom prostredí, na účel spolupráce pri sociálnej rehabilitácii.
 
3. sociálna rehabilitácia; 

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite. Ak je fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia podľa vyššie uvedeného je najmä nácvik používania pomôcky, nácvik prác v domácnosti, nácvik priestorovej orientácie a samostatného pohybu, výučba písania a čítania Braillovho písma a sociálna komunikácia.
4. stravovanie,  

a zabezpečuje: 

1. pracovná terapia,  

Pracovná terapia je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti.

2. záujmová činnosť.

V našom zariadení Vám v súlade s citovaným zákonom ponúkame:
- pomoc pri rôznych úkonoch podľa konkrétnej potreby klienta/klientky,
- stravu
- sociálne poradenstvo,
- sociálnu rehabilitáciu,
- záujmové aktivity (formou čítania, počúvania hudby, prechádzok po okolí, hrania spoločenských hier a iných aktivít),
- máme vytvorené podmienky aj na oddych (sedačky, kreslá, postele, ležadlá).

V rámci záujmových aktivít sa v zariadení bude vykonávať arterapia, muzikoterapia, biblioterapia; organizovať rôzne kultúrne podujatia. 

Okrem toho plánujeme v prípade záujmu poskytovať doplnkové služby ako: 
- pedikúru,
- manikúru,
- masáže.

Tieto doplnkové služby budú poskytovať partneri nášho denného stacionára, ktoré si klienti a klientky môžu objednať. Veríme, že ponukou širokého spektra doplnkových služieb našim klientom a klientkam takouto formou vytvoríme v čo najvyššej možnej miere pohodlné a užitočné prostredie. 
Všetky aktivity realizované v našom zariadení plánujeme uskutočňovať za aktívnej spolupráce s klientmi a klientkami, tak aby strávený čas bol pre nich zmysluplný, obohacujúci a podnetný.