Muzikoterapia

Muzikoterapia využíva ako liečebný faktor hudbu, a to ako k jej počúvaniu, tak i jej  aktívneho prevádzkovania. Podnecuje tvorivý proces smerom k jednote fyzických, emocionálnych, rozumových a duchovných síl v človeka vo sfére nezávislosti, slobody k zmene, adaptability, vyrovnanosti a osobnostnej integrácie. Muzikoterapia prebieha v interakcii medzi pacientom, terapeutom a hudbou, pričom pôsobiacimi hudobnými prvkami sú rytmus intenzita, melódia, harmónia.“ Táto metóda je zameraná predovšetkým na to, aby sa klient/ka pomocou zvolenej hudobnej aktivity podľa individuálnych potrieb mohol vyjadrovať tak, aby to malo pre neho čo najprirodzenejší efekt. Najrozšírenejšou formou je počúvanie hudby, ktorá umožňuje relaxáciu, koncentráciu, kultúrne vyžitie, oddychovanie (receptívna muzikoterapia). Hudobná improvizácia umožňuje klientovi/ke sebavyjadrenie pomocou zvoleného nástroja, intenzity alebo spôsobu hry. Muzikoterapia je liečebno-výchovná metóda a v sociálnej práci sa využíva pri práci s klientmi/kami s psychickými poruchami, nakoľko ňou možno cielene korigovať zajakavosť, poruchu pozornosti, emocionálne poruchy a mnohé iné ťažkosti, ale aj ako komplexná starostlivosť a prevencia či už ide o formu individuálnu alebo so skupinou so zámerom zlepšiť, upraviť alebo udržať klientov/kyn stav. Túto metódu terapie v aplikácii zákona o sociálnych službách môžeme zaradiť tam, kde zákon definuje sociálne služby, ktoré podľa neho majú utvárať podmienky pre sociálnu rehabilitáciu.   

Zdroj: HANUŠOVÁ, Ingrid. 2007. Muzikoterapie. In VYMĚTAL, Jan et al.: 2007. Speciálni psychoterapie. Praha : Grada Publishing, a. s. 400 s. ISBN 978-80-247-1315-1. STRUČNÝ PREHĽAD LIEČEBNOPEDAGOGICKÝCH METÓD, VYUŽÍVANÝCH AJ V INÝCH ODBOROCH ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY. [online]. VALLOVÁ, Jana, BOŽIK, Jozef. The importance of tertiary prevention. [online]. VRÁNOVÁ, Jana, FRŰTEL, Lucie. 2009. Muzikoterapie. In PĚČ, Ondřej, PROBSTOVÁ et al.: 2009. Psychózy - psychoterapie, rehabilitace a komunitní péčě. Praha : TRITON. 256 s. ISBN 978-80-7387-253-3.