Podmienky prijatia

Podmienky prijatia do denného stacionára:
- dohodnúť stretnutie s koordinátorom/koordinátorkou,
- právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na denný stacionár - vydáva obec podľa miesta trvalého pobytu,
lekárske potvrdenie o zdravotnom stave,
- voľné kapacitné miesto.

Forma sociálnej služby: ambulantná 
Rozsah sociálnej služby: doba neurčitá 
Registrovaná kapacita zariadenia: 40 klientov/klientok 
Čas poskytovania sociálne služby:    pondelok – piatok od 7:00hod. - 17:00hod. 

Pri nástupe do zariadenia je potrebné predložiť a zabezpečiť: 
- občiansky preukaz,
- preukaz poistenca,
- vhodné oblečenie a obutie pre účasť na aktivitách počas dňa,
- úhradu za denný pobyt.

Služby denného stacionára nemožno poskytovať fyzickej osobe s infekčným ani vírusovým ochorením. 

Žiadosti k prijatiu do denného stacionára: 
lekársky nález na účely konania
žiadosť o poskytovanie sociálnej služby sv.Helena
žiadosť o posúdenie odkázanosti na soc. službu