Činnostná terapia

Činnostná terapia ide o cielený a podľa plánovaných krokov riadený proces, ktorým je možné dosiahnuť zlepšenie individuálnych vývinových predpokladov pri riešení praktických problémov postihnutého alebo chorého klienta/ky. Terapeuticko – výchovný proces sa zameriava na klientov/ky s mentálnym postihnutím, zrakovo postihnutých, telesne postihnutých, klientov/tky so špecifickou poruchou učenia. Táto terapia je považovaná za jednu z metód resocializácie, rehabilitácie aj terapeuticko – výchovnej starostlivosti uplatňovaná samostatne alebo ako súčasť liečby alebo prevýchovy. Vychádza zo skúseností, že všetky problémy človeka sa odrážajú v jeho správaní a konaní a že naopak, cez konanie možno ovplyvniť celého človeka, preto sa zameriava na odstránenie, zmiernenie diagnostikovaného problému Činnostná terapia sa realizuje v rámci individuálnej a skupinovej formy intervencie v presne vymedzenom čase a priestore. Obsahovou náplňou činnostnej terapie môžu byť hrové zamestnania, cvičenia jemnej a hrubej motoriky, stimulačné programy v spojení s nácvikom konkrétneho postupu pri riešení praktického problému. Terapia sa zameriava na problémy, ktoré sú spojené so sebaobsluhou, s narušenou orientáciou v predmetnom svete a v životnom prostredí, so zaostávaním, s pasivitou, s cieľovo nezameranou aktivitou a pod. V tejto terapeutickej metóde nejde o vykonanie konkrétnej užitočnej práce, ale prioritou je to, čo sa deje počas zamestnania čiže činnosti. Orientuje sa na zvýšení cielenej aktivity a v povzbudzovaní jej spontánnosti a samozrejmosti. Cieľom je nacvičiť si správanie zodpovedajúce možnostiam klienta/ky a nie jeho veku. V súvislosti s tým je dôležité správne zhodnotiť výchovnú situáciu klienta/ky, určiť primerané ciele a spôsoby ich dosiahnutia. Materiál, postup, výrobok sa vyberajú s konkrétnym zámerom kde je snahou klientovi/ke navodiť pocit prežívania potešenia a radosti pri skúmaní a skúšaní nového a zmysluplného konania. Ako vidieť metódu činnostnej terapie v aplikácii zákona o sociálnych službách môžeme zaradiť tam, kde zákon definuje sociálne služby, ktoré podľa neho majú utvárať podmienky pre zabezpečenie sociálnej rehabilitácie.   

Zdroj: STRUČNÝ PREHĽAD LIEČEBNOPEDAGOGICKÝCH METÓD, VYUŽÍVANÝCH AJ V INÝCH ODBOROCH ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY. [online]. ŠOLTÉSOVÁ, Denisa. 2011. Príležitosti sociálnych pracovníkov a pracovníčok v oblasti aktivít a terapie s asistenciou psov (Canisterapie). [online]. ŠOLTÉSOVÁ, Denisa. 2011. Poskytnuté učebné texty k predmetu Vybrané kapitoly z psychoterapie a socioterapie