O nás

Strata sebestačnosti je vážnym zásahom do života zdravotne postihnutého človeka, seniora a seniorky. V jedinom okamihu prichádza o svoju potrebu byť sebestačný/a a autonómny/a. Stáva sa závislý/á na pomoci iných, zvyčajne detí, príbuzných alebo známych. Aby nemusel/a opustiť svoj domov a prirodzené prostredie či už dobrovoľne alebo nedobrovoľne z dôvodu, že on sám/sama a ani jeho/jej rodina nie je schopná mu/jej zabezpečiť adekvátnu starostlivosť je našou snahou ponúknuť klientom a klientkam sprevádzanie, vzdelávanie, poradenstvo a terapiu na základe nasledovných princípov:

- princíp zúčastnenosti - jeho podstata je, aby klienti a klientky neboli spoločensky segregovaní, mali možnosť spolurozhodovania vo veciach verejných a možnosť uplatniť svoje vedomosti, schopnosti a sociálnu iniciatívu v spoločenskom živote,
- princíp starostlivosti – spája v sebe pomoc rodiny a spoločnosti v kontexte princípu subsidiarity. Poskytovanie ambulantnej formy sociálnej služby predchádza týždennej alebo celoročnej pobytovej forme sociálnej služby,
- princíp sebarealizácie – aby klienti a klientky mali príležitosť pre plnohodnotný rozvoj svojho osobnostného potenciálu. Mali prístup k rôznym vzdelávacím, kultúrnym, duchovným a rekreačným programom,
- princípu dôstojnosti - ktorý sa zakladá na potrebe dôstojného zaobchádzania s klientmi a klientkami a rešpektovania ich základných ľudských práv a slobôd.

Náš novootvorený Stacionár svätej Heleny poskytuje formou denného stacionára starostlivosť seniorom, seniorkám a zdravotne postihnutým osobám, ktorí/é:

- sú odkázaní/é na celodennú starostlivosť pre obmedzenú pohyblivosť a vek,
trpia miernou a ľahkou poruchou pamäti (nie je bezpečné, aby zostávali sami v domácom  prostredí),
- zdravotný stav je stabilizovaný a nevyžaduje si sústavnú zdravotnú starostlivosť, ale umožňuje pobyt v dennom stacionári,
- žijú v rodinách s ekonomicky aktívnymi príslušníkmi rodiny, ktorí im nemôžu poskytnúť celodennú starostlivosť, alebo ich nechcú umiestniť v zariadení sociálnych služieb,
- žijú sami/é a radi by sa stretávali s ľuďmi, vyplnili voľný čas, prípadne len tak poklebetili pri kávičke, alebo čaji.

Prednosťou umiestnenia v stacionári je kontakt so spoločenským prostredím, aktivizácia, podpora sebestačnosti, samostatnosti a zamedzenie spoločenskej izolácie.