Arteterapia

Arteterapia je diagnostická a terapeutická metóda, ktorá má veľmi široké uplatnenie. Nakoľko sa spája s výtvarným umením, ktorými sú napr. kresba, maľba, modelovanie, sochárstvo, grafika a iné, mohli by sme úplne zjednodušene pojem arteterapia definovať ako „liečba umením“. Jej cieľom je pomáhať tam, kde slová nedokážu pomenovať pocity človeka. Keďže sa v nej používajú rôzne techniky výtvarného umenia poskytuje klientom/tkám ventiláciu a abreakciu, pomáha uvoľniť emócie a znázorniť ich vo forme zážitkového prežívania pomocou výtvarného materiálu. Možno ju objasniť ako proces uvedomovania si svojho vedomia aj nevedomia a tieto vnútorné procesy dostávajú materiálnu podobu na ktoré je možné nahliadať objektívne. Umelecký výtvor je hmatateľná vec, ktorú vidíme, môžeme s ňou rôzne manipulovať (zmeniť, zničiť...) a tak napomáha a dáva podnet ku komunikácii. Pri správnej aplikácii odbúrava stres a je vhodným relaxačným prostriedkom, preto sa dá táto teória v praxi sociálnej práce uplatniť so všetkými cieľovými skupinami. S klientmi/kami sa pracuje individuálne alebo so skupinou. Túto metódu terapie v aplikácii zákona o sociálnych službách môžeme zaradiť tam, kde zákon definuje sociálne služby, ktoré podľa neho majú utvárať podmienky pre záujmovú činnosť.   

Zdroj: GABURA, Ján. 2005. Sociálne poradenstvo. Bratislava : Občianske združenie Sociálna práca. 221 s. ISBN 80-89185-10-X. HANUŠOVÁ, Ingrid. 2007. Arterapie. In VYMĚTAL, Jan et al.: 2007. Speciálni psychoterapie. Praha : Grada Publishing, a. s. 400 s. ISBN 978-80-247-1315-1. MIKOVÁ, Miroslava. Arteterapia – diagnostická i terapeutická metóda, ktorá pomáha deťom i dospelým. [online].