Biblioterapia

Biblioterapia využíva čítanie na liečebné účely, pomáha účelne využívať voľný čas, prekonávať depresívne stavy a duševné krízy, či riešiť vnútorné a psychické konflikty. Knihy obsahujú všetky konflikty a problémy človeka v rôznych vekových obdobiach a taktiež i problémy celého ľudstva. Táto metóda je považovaná za terapeuticko – výchovnú, ktorá využíva rôzne formy práce s literárnym textom u postihnutých, narušených a ohrozených klientov/tiek. Biblioterapia využíva literárne diela ale aj  vlastnú tvorbu ako napríklad písanie listov, odkazov, denníkov, životopisov, scenárov, rozprávok či poviedok. U malých detí spoločné čítanie s dospelou osobou vyvoláva atmosféru blízkosti a vytvára príležitosť na dôverné rozhovory. Využíva sa najmä rozprávka, ktorá dieťaťu pomáha odkryť rôzne možnosti správania. Umožňuje mu stotožniť sa s hlavným hrdinom a tým sa mu naskytne prežívať množstvo nových emócií a príhod ako aj pochopenie pravidiel dobra, ktoré zvíťazí a je prioritným pravidlom rozprávkového sveta. U vekovo starších klientov/tiek, ako sú mládež a dospelí, možno vhodnou ponukou diela vyvolať atmosféru na rozhovory, výmenu skúseností, vytváranie postojov a osvojovanie si nových hodnôt. Preto je vhodný taký výber kníh, ktorý rešpektuje klienta/tku, jeho záujem, ale musí zároveň otvárať nové možnosti. Vhodné sú knihy otvárajúce nové rozmery v rozhľade, vzbudzujú záujem o svet v jeho rozmanitosti, ale zároveň ovplyvňujú jeho spôsob myslenia. Aplikuje sa v dvoch paralelne prelínajúcich sa polohách: podporná metóda poskytovaná klientov/ke pri riešení krízových situácií, ktorej zámerom je uspokojovanie klientových životných potrieb a terapeuticko – výchovná intervencia pre klienta/ku s vážnymi emocionálnymi a behaviorálnymi problémami. V závere teda môžeme konštatovať, že ide o poskytovanie informácií o svete a ľuďoch, o povzbudenie záujmu a príjemné zaujatie, ako aj o rozvíjanie slovnej zásoby a komunikačných schopností. Z uvedeného môžeme poukázať, že v praxi sociálnej práce v  aplikácii Zákona 448/2008 Z. z. ide o tých poskytovateľov sociálnych služieb, ktorí podľa neho majú utvárať podmienky pre záujmovú činnosť, ale aj o tých, ktorí zabezpečujú sociálnu rehabilitáciu.   

Zdroj: STRUČNÝ PREHĽAD LIEČEBNOPEDAGOGICKÝCH METÓD, VYUŽÍVANÝCH AJ V INÝCH ODBOROCH ŠPECIÁLNEJ PEDAGOGIKY. [online]. ŠOLTÉSOVÁ, Denisa. 2011. Poskytnuté učebné texty k predmetu Vybrané kapitoly z psychoterapie a socioterapie.